-- . ,

. ,

: Vladimir Emelianov: . 1. saĝ Proto-Sino-Caucasian: *ć̣V́qV̆ Meaning: head Borean etymology: Borean etymology North Caucasian: WC *SqIa Yenisseian: *c[ɨ]ʔG- Burushaski: *-ćáɣanes Borean (approx.) : CVKV Meaning : head Sino-Caucasian : *ć̣V́qV̆ Amerind (misc.) : *sako 'head' (R 368) [+ A] 2. gu2 Borean (approx.) : KVHV Meaning : neck, head Afroasiatic : *gVʔVw- ~ *ʔVgVw- (cf. also *gʷay-) Sino-Caucasian : *ḳÚHV Austric : PAN *pekuq, *teŋuq 'nape, neck', PAA *kɔ(ʔ) 'neck', (Usher) MY *heu, Daic kǝu, ku 'head' Amerind (misc.) : *koa 'forehead' (R 290); *ḳoe 'neck' (R 499) African (misc.) : Cf. Ijo kɔ_gɔu 'neck'. 3. amar Borean (approx.) : MVRV Meaning : young male Eurasiatic : *majrV Afroasiatic : *marʔ- ~ *maʔar- Sino-Caucasian : *mōr[Ł]V Austric : PAA *Cǝrmɔ:l / *Cǝrmɔl 'male of animals' 4. dug4, du11 Eurasiatic: *tVHV Meaning: to say Borean: Borean Indo-European: *dē- (Hitt.-Slav.) Altaic: *tḗ Kartvelian: *txow- (or *tkw- 1056, *ṭq̇w- 1116) Dravidian: SDr *Tev- 'to beg' (+ Tel. dēv-) References: 365; ND 2288 *teʔq[ü] 'to say, talk to' (Alt, IE + Kartv. *ṭq̇ʷ- + Cush.); 2334 *ṭeɣwV 'ask for, beg' (Drav. + Kartv. *txow- + Cush. and quest. Arab.). 5. zae, ze2, zu Borean (approx.) : TV Meaning : thou [2nd p. pronoun] Eurasiatic : *ṭ Afroasiatic : *-tV 'thou'; 2d p. prefix/ending Sino-Caucasian : PEC *dū 'thou' (dative base) Amerind (misc.) : *ti 'thou' (actually only Alg. *-Vt, Bora ti-) ? Reference : ND 2312. 6. , ku2 Borean (approx.) : KVWV Meaning : bite, chew ? Eurasiatic : *käjwV (?-b-) Sino-Caucasian : ? *Hé̆mxGĂ Amerind (misc.) : *kua 'bite' (R 58) [+ A K]; *ko 'eat' (R 214) [+ A]; *kua 'mouth' (R 490); ? *ʔik 'tooth' (actually 'eat') (R 777) [+ A], *yok 'tooth' (R 778); ? *waḳi 'flesh; feed' (R 471) [+ A] Notes : (For Nostr. cf. PAA *kap 'bite')

- 0